CFD analýzy

CFD analýzy zahrnující zejména proudění, přenos tepla a chemické reakce se stávají nástrojem, který může napomáhat jak zlepšování parametrů zařízení, tak správnému pochopení funkce zařízení.

Velmi efektivní a mnohdy nezbytná je kombinace numerických metod s klasickými analytickými výpočty a experimenty. V některých případech mohou tyto výpočtové metody snížit četnost experimentů nebo je dokonce nahradit v případech, kde je provedení experimentu či měření problematické nebo nemožné.

Provedení analýzy CFD zahrnuje zejména následující kroky (některé z nich opakovaně)
 • Vytvoření geometrie výpočtové domény
 • Vytvoření sítě 
 • Výběr modelovaných fyzikálních a chemických dějů
 • Definování pracovních médií a jejich vlastností
 • Specifikace okrajových podmínek
 • Nastavení řešiče 
 • Výpočet 
 • Vizualizace výsledků a jejich vyhodnocení
V rámci numerických studií se soustředíme zejména na následující oblasti
 • Jednofázové proudění v kanálech
 • Spalinovody a jejich části (ohyby s vestavbami, rozdělování proudů atd.)
 • Vzduchovody a jejich části (ohyby s vestavbami, rozdělování proudů atd.)
 • Dvoufázové proudění plyn-uhelný prášek v mlecím okruhu
 • Proudění v práškovodech
 • Mísení vzdušnin
 • Procesy ve spalovací komoře práškových kotlů 
 • Další aplikace 

U CFD studií stávajícího zařízení je rovněž nezbytná aktivní úloha zákazníka z hlediska dostatečných podkladů pro zadání geometrie výpočtové domény (výkresová dokumentace), specifikace okrajových podmínek jako např. teplot, tlaků, průtoků (data z měření), pracovních médií (složení plynů, kvality prášku atd.) a podobně. Poměrně často se stává, že dodaná data nejsou konzistentní, ať už z toho důvodu, že měřidla nebyla zkalibrována nebo jsou instalována v nevhodném místě, nebo proto, že ne všechny veličiny byly měřeny v jednom čase. Kvalita a kvantita naměřených provozních hodnot se významným dílem podepisuje na kvalitě výsledků.