O společnosti

Společnost Provyko preferuje otevřenou komunikaci se zákazníkem, tak aby jednání co nejefektivněji směřovala k úspěšnému dokončení projektů. Bereme zodpovědnost na sebe, také proto jsme silným hráčem na trhu.

Společnost Provyko s.r.o 

je zejména dodavatel a poskytovatel servisu v oblasti kotlů a tepelných výměníků. V současnosti má 45 zaměstnanců se znalostmi a zkušenostmi v oblasti návrhu, konstrukce a projektové realizace kotlů. Naše práce je založena na inovativním přístupu ke každému projektu a otevřené komunikaci se zákazníkem. 

Mezi naše hlavní produkty a služby patří
 • Nové kotle a rekonstrukce kotlů
 • Spalovací systémy kotlů
 • Denitrifikace spalovacích zařízení ​– opatření pro snížení emisí oxidů dusíku 
 • Mlýnské okruhy 
 • Tepelné výměníky, výměníkové stanice 
 • Technické služby - studie proveditelnosti, konzultační a poradenská činnost 
 • Servis na klíč - od návrhu, přes realizaci až k pravidelnému servisu
Politika integrovaného systému (QMS a EMS a BOZP)

Provyko s.r.o. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti dodávek široké škály energetických zařízení.
Vedení společnosti svoje záměry v návaznosti na strategii společnosti a její vizi vyjadřuje touto politikou.

Naším střednědobým cílem je:

 • Stále rozvíjet a upevňovat naši pozici uznávané inženýrsko-dodavatelské společností v oboru navrhování energetických zařízení v České republice a na Slovensku.
 • Vytipovat a vytvářet nové produkty a hledat nové příležitosti v rámci ekologizace provozů elektráren a tepláren.


Našim dlouhodobým cílem je aktivně působit na dalších trzích a tyto trhy rozšiřovat.

Vedení společnosti se v rámci Politiky integrovaného systému zavazuje:
 1. Uplatňovat politiku trvale udržitelného rozvoje, svými technickými řešeními a rozsahem poskytovaných služeb přispívat k ochraně životního prostřední.
 2. Poskytovat svým zákazníkům kvalitní produkty a služby na základě inovativních řešení a posledních poznatků vědy a techniky, a to v souladu se zvyšováním ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti práce.
 3. Dbát na trvalou spokojenost zákazníků, plnit jejich potřeby a očekávání a rozvíjet dlouhodobá partnerství.
 4. Zajišťovat nezbytné zdroje nutné pro realizaci produktů a souvisejících procesů.
 5. Zajišťovat vhodnou a srozumitelnou interní a externí komunikaci.
 6. Naplňovat a neustále zvyšovat efektivitu systému managementu, podporovat procesní přístup při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
 7. Udržovat a dále zvyšovat kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost při realizaci všech procesů ve společnosti.
 8. Dodržovat požadavky právních předpisů, ale i jiné požadavky vycházející z předmětných norem a specifických smluvních požadavků zákazníka.
 9. Být odpovědnými k životnímu prostředí a jeho trvalé ochraně.
 10. Zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, zdokonalovat systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků, zajistit bezpečná a zdravá pracoviště, minimalizovat dopady na životní prostředí a odstraňovat a minimalizovat nebezpečí a rizika v rámci BOZP a neustále se zlepšovat v rámci vyhlášené politiky a cílů, cílových hodnot a programů.
Certifikáty společnosti

Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka s ohledem na dopad na životní prostředí a BOZP. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001. Dále naše společnost získala potřebné oprávnění pro montáž, revizi atd., u vyhrazených plynových zařízení.

 • ČSN EN ISO 9001    Systém managementu kvality

Certifikát

 • ČSN EN ISO 14001  Systém managementu environmentu

Certifikát

 • ČSN EN ISO 45001  Systém řízení bezpečnosti

Certifikát

 • Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
Certifikát
 • Oprávnění k výrobě, montážím a opravám vyhrazených tlak. zařízení, revizím a zkouškám provozovaných tlak. zařízení
Certifikát
 • Dozorový audit SCC 2021
Certifikát
Certifikáty profesí

V naší společnosti pracuje mnoho certifikovaných pracovníků. Díku tomu jsem schopni zastřešit širokou škálu projektů a požadavků zákazníka.

 • Autorizovaný inženýr

Certifikát

 • Autorizovaný inženýr

Certifikát

 • Autorizovaný technik

Certifikát

 • Osvědčení k obsluze kotlů

Certifikát

 • Osvědčení k obsluze kotlů

Certifikát

 • Osvědčení k obsluze kotlů

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených tlak. zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

Partneři