Denitrifikace spalovacích zařízení

DeNOx - denitrifikace spalovacích zařízení. Komplexní a inovativní návrhy řešení pro snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách spalovacích zařízení.

Nabízené služby
 • Komplexní a inovativní návrhy řešení pro snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách spalovacích zařízení
 • Integrace primárních a sekundárních technologií vyvinutých a navržených pro konkrétní příležitosti s ohledem na investiční a provozní náklady
 • Optimalizace procesů a zvyšování efektivity pro co možná nejmenší zatížení životního prostředí
 • Poradenství a služby orientované s ohledem na současné i budoucí legislativní požadavky 
Denitrifikace – Primární metody
 • Primární metody v rámci spalovacího systému
Denitrifikace  – Sekundární metody
 • SCR – Selektivní katalytická redukce
 • SNCR – Selektivní nekatalytická redukce

Primární metoda řeší snížení emisí NOX v průběhu spalovacího procesu. Spalování probíhá při řízené vzduchospalinové bilanci v jednotlivých výškových úsecích topeniště kotle. Pro snížení emisí NOX se využívá podstechiometrických vzduchových poměrů v oblasti práškových hořáků a řízené přidávání vzduchu instalací dalších vzduchových, případně uhelných dýz po výšce topeniště, které se dále podílejí na postupném snižování NOX a finálně i snížení CO.

Dle tohoto požadavku jsou koncipovány i jednotlivé prvky spalovacího systému kotle – nízkoemisní hořáky, dýzy terciálního a dohořívacího vzduchu, dýzy bočního vzduchu a případně samostatné dýzy uhelné (tzv. reburning).

V rámci naší několikaleté činnosti byla primární metoda úspěšně aplikována u řady různých typů kotlů, a to kotlů nových i kotlů rekonstruovaných. Jednalo se o kotle spalující hnědé a černé uhlí, případně i se spoluspalováním plynných paliv nebo biomasy.

V rámci instalace primární metody je řešeno
 • Kompletní návrh primární metody v návaznosti na mlýnské okruhy a koncepci celého kotle s ohledem na dodržení parametrů kotle
 • Technické řešení a dodávky nízkoemisních hořáků proudového nebo turbulentního provedení
 • Technické řešení a dodávka práškovodů
 • Technické řešení a dodávky dýz terciálního, dohořívacího nebo bočního vzduchu
 • Technické řešení a dodávka separátních dýz uhelné směsi (dýzy reburningu)
 • Nové řešení nebo úprava systému MaR včetně dodávky měřících a regulačních prvků
 • Řešení a dodávka nových nebo úprava stávajících potrubních tras vzduchu, případně i recirkulovaných spalin
Přínosy pro zákazníka
 • Aplikace primární metody nevyžaduje pro svoji činnost žádná další přídavná média, která zvyšují provozní náklady celého procesu denitrifikace
 • Primární metoda je schopna zajistit maximální možné snížení NOX v rámci spalovacího procesu, čímž snižuje požadavky na snížení NOX sekundárními opatřeními, a tím redukuje jejich cenu i provozní náklady
 • Při optimálním řešení primární metody je možno zachovat i stávající účinnost kotle
 • Aplikace primární metody je dodávána formou „na klíč“

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) představuje běžně dostupnou technologii pro odstraňování oxidu dusíku ze spalin energetických zařízení. V rámci projektů denitrifikace spalin nabízíme design a komplexní dodávky systému SNCR s využitím nejmodernějších technologií.

Návrhy a dodávky zařízení
 • Dodávky kompletních SNCR systémů včetně skladování a přípravy reagentu
 • Možnost integrace vstřikovacích kopí do OFA dýz
 • Dodávky adaptabilních vstřikovacích kopí 
 • Systémy pro měření teplot ve spalovací komoře
 • Hybridní zařízení systému SNCR v kombinaci s katalyzátory pro záchyt zbytkového čpavku ve spalinách 
 • Dodávky emisních měření
Nabízené služby
 • Poradenství a konzultační činnost
 • Studie proveditelnosti 
 • Optimalizace stávajících spalovacích systémů pro aplikaci SNCR
 • Projekční práce a inženýring
 • CFD modelování
 • Dodávky kompletních systémů včetně skladování a přípravy reagentu
 • Montáž zařízení a uvedení do provozu
 • Servisní práce
Přínosy SNCR systému
 • Nízké investiční náklady
 • Výborné výsledky pro částečnou redukci emisí NOx
 • Snadná a rychlá instalace

Selektivní katalytická redukce (SCR) představuje nejúčinnější, již běžně dostupnou technologii pro odstraňování NOX ze spalin energetických zařízení. Spolehlivě zajistí plnění emisních limitů dle současné i nově připravované direktivy včetně odstraňování rtuti ze spalin. V rámci projektů denitrifikace spalin nabízíme komplexní a inovativní design pokročilých SCR systémů s využitím nejmodernějších technologií.

 • Best Available Technology (BAT) - pokroková technologie, jenž je nejšetrnější z hlediska ochrany životního prostředí
 • High Dust systémy do stávajících spalinových tahů
 • High Dust systémy do nově budovaných SCR reaktorů
 • Low Dust systémy za odlučovačem popílku
 • Tail End systémy umístěné za odsířením  jako společná zařízení pro více kotlů
Návrhy a dodávky zařízení
 • Úpravy stávajících spalinových tahů
 • Budování nových SCR reaktorů
 • Úpravy výhřevných ploch kotlů pro zajištění teplotního okna pro katalyzátor
 • Zajištění regenerace a ohřevu spalin pro technologii Tail End
 • Dodávky systémů pro skladování a přípravu reagentu na bázi čpavkové vody či močoviny
 • Dodávky emisních měření
Nabízené služby
 • Poradenství a konzultační činnost
 • Optimalizace 
 • Studie proveditelnosti 
 • Projekční práce a inženýring
 • Zajištění teplotního okna pro katalyzátor
 • CFD modelování
 • Dodávky kompletních systémů včetně skladování a přípravy reagentu
 • Montáž zařízení a uvedení do provozu
 • Servisní práce
Přínosy SCR systémů
 • Umožňují spalování paliva s vyšším obsahem dusíku a dosažení lepších ekonomických i technických výsledků při optimálním nastavení spalovacího systému kotle 
 • Spolehlivě zajistí i výrazné snížení emisí NOx společně s dodržením čpavkových skluzů
 • Umožňují plnit emise i po zpřísnění limitů dle nově připravované direktivy
 • Zachování vysoké kvality popelovin s možností jejich dalšího využití v návazných průmyslových odvětvích
 • Umožňuje optimálně a nezávisle nastavit spalovací systém s dosažením lepších technických a ekonomických výsledků
 • Velmi příznivé náklady z pohledu dlouhodobého vyhodnocení provozu