Ekooptim

V současnosti provozované elektrárny, teplárny a průmyslové energetiky mají velký potenciál pro podstatné zlepšení svého hospodaření a dodatečný finanční přínos úpravami a modernizacemi svého zařízení.

Tyto investice mohou být tak výhodné, že jejich časová návratnost je v řádu několika málo let. EKOOPTIM je technicko-ekonomický nástroj určený k dosažení měřitelného, prokazatelného a rychle návratného dodatečného ekonomického benefitu z provozu energetického zařízení proti výchozímu stavu.

Ekooptim

Identifikuje a vyhodnocuje možnosti technického zhodnocení energetických provozů

Cíl: dosažení ekonomického přínosu s krátkou dobou návratnosti

Vstupy, východiska
 • Podrobná inspekce energetických zařízení na místě
 • Dostupná technická dokumentace
 • Informace o provozním režimu
 • Základní ekonomická data o provozu

Data, vlastnosti a informace získané během inspekce se použijí pro úpravu technicko-ekonomického modelu tak, aby jej bylo možné přizpůsobit provozovateli přesně na míru.

Přínosy pro zákazníka
 • Nalezení technických řešení, modifikací a investic s velmi krátkou dobou návratnosti
 • Zhodnocení dodatečného dosud nevyužívaného ekonomického potenciálu elektráren, tepláren a průmyslových energetik
 • Skokové zvýšení výnosu starších menších energetických provozů
 • Identifikace skrytých možností vylepšení ekonomiky u kvalitně provozovaných zařízení
 • Zvyšování účinnosti tepelného cyklu, snižování vlastní spotřeby komponentů a zařízení, zvyšování výkonu, zvyšování provozuschopnosti a provozní flexibility
 • Vlivy změn vstupních podmínek, kvality a druhu paliva, vnějšího ekonomického prostředí na ekonomiku provozu, opatření k vyrovnání případných negativních dopadů změn
Ekooptim 1. etapa
 • Vysoká míra spolupráce managementu provozu i jeho technického personálu s řešitelem
 • Úzká součinnost s managementem vlastníka energetického zařízení
 • Celostní inspekce zařízení ve spolupráci s provozovatelem
 • Sběr základních technických a ekonomických dat
 • Posouzení aktuálního stavu zařízení a chodu provozu
 • Vypracování předběžného závěru možných kvalitativních přínosů 
 • Vypracování možné třídy modifikací, řešení a investic 
 • Společné vyhodnocení 1. etapy na základě předběžné zprávy
 • Rozhodnutí zákazníka, zda v EKOOPTIMU pokračovat. 
 • Stanovení cílů pro 2. etapu: např. očekávané doby návratnosti, mezních a speciálních podmínek
Ekooptim 2. etapa
 • Podrobnější technické rozpracování vybraných technických řešení a jejich parametrů
 • Úprava a odladění technicko-ekonomického modelu provozu na stávajícím provozním režimu 
 • Modelování navrhovaných technických změn a ekonomických cílů
 • Posouzení technického řešení z hlediska technické proveditelnosti a finančního přínosu
 • Vzájemné srovnávání a modifikace technických řešení a jejich dopadů na základě průběžně dosahovaných výsledků modelování 
 • Zahrnutí nákladů a přínosů jednotlivých modifikací, výše prvotních investic, vyvolané změny provozních nákladů a nákladů údržby
 • Testy citlivosti a robustnosti na změnu vstupů 
 • Snaha o dosažení nejlepší možné návratnosti navrhovaných řešení