Mlýnské okruhy

Naše společnost se zabývá mlýnicemi pro přípravu uhelného prášku granulačních a výtavných kotlů.

Projekce mlýnských okruhů tvoří společně s procesem spalování a návrhem uhelného kotle ideální souhru a je zárukou komplexního řešení od zásobníků surového paliva až po přivedení páry na turbínu. Technická řešení jsou zaměřena převážně na mlýnice s ventilátorovými, tlukadlovými, vertikálními a bubnovými mlýny. Náš tým specialistů je schopen nalézt řešení i pro starší mlýnské okruhy a přizpůsobit jejich parametry novým požadavkům zákazníka.

Nabízené služby

 • Přizpůsobení mlýnů na změnu paliva
 • Zvýšení výkonu mlýnů
 • Zlepšení jemnosti uhelného prášku
 • Rozšíření regulačního rozsahu mlýnů
 • Optimalizace procesu mletí
 • Tepelné výpočty mlecích okruhů
 • Modelování proudění FLUENT
 • Pevnostní výpočty ANSYS
 • Měření mlecích okruhů včetně jemnosti prášku
 • Komplexní návrh a dodávka nových mlýnic
 • Návrh a dodávka protivýbuchového opatření
Nové mlýnské okruhy

Nabízíme projekty a realizace nových mlecích zařízení pro spalování hnědého i černého uhlí. Používáme především nejrozšířenější typy mlýnů, kterými jsou ventilátorové a tlukadlové mlýny pro mletí hnědého uhlí a vertikální a bubnové mlýny pro uhlí černá. Návrh mlecího zařízení a dopravních tras vždy zohledňuje požadavky celého spalovacího systému s ohledem na tvorbu emisí NOx a nedopalu. Při navrhování nejvhodnějšího řešení je kladen velký důraz na celkovou životnost zařízení a budoucí náklady spojené s údržbou a provozem zařízení.  Zvláštní pozornost je rovněž věnována protipožárnímu a protivýbuchovému zabezpečení, které je nedílnou součástí každého mlecího zařízení a dopravních tras.

Stávajících mlýnské okruhů

Přizpůsobení stávajících mlýnů novým požadavkům je často využívanou možností, která v maximální možné míře využívá potenciál stávajícího konstrukčního řešení a stává se tak ekonomičtější alternativou. Každému konkrétnímu případu předchází technická analýza původního zařízení, jež je nezbytná pro správnou volbu nového řešení. Výstupem se poté stává studie proveditelnosti s porovnáním několika technických variant včetně odhadu investičních nákladů.

Nabízené služby
 • Poradenství a konzultační činnost 
 • Studie proveditelnosti 
 • Optimalizace stávajících zařízení
 • Projekční práce a inženýring 
 • Dodávky kompletních systémů 
 • Montáž zařízení a uvedení do provozu 
 • Servisní práce
Přínosy pro zákazníka
 • Zvýšení účinnosti kotle
 • Zlepšení provozních parametrů
 • Zvýšení spolehlivosti zařízení
 • Snížení provozních nákladů

Nové řešení je vždy vytvořeno na základě výkonových a tepelných výpočtů celého mlecího okruhu a zohledňuje tak místní podmínky provozu. Navrhování mlecích zařízení je úzce spojeno s CFD modelováním proudění. Pomocí tohoto nástroje lze optimalizovat mlecí procesy, zejména třídění v třídičích. Technické řešení je vždy navrženo s  důrazem na nejvhodnější použité materiály a potřeby zákazníka. Nedílnou součástí inženýringu je i proměření provozních parametrů včetně odběru uhelného prášku izokinetickou sondou.

Přínosy pro zákazníka
 • Nižší investiční náklady
 • Individuální přístup
 • Zvýšení výkonů mlýnů
 • Rozšíření regulačního pásma
 • Zlepšení jemnosti mletí
 • Snížení nedopalů