Nové kotle

Naše nabídka zahrnuje kotle spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

Spalinové kotle využívají tepelnou energii obsaženou v různých druzích odpadních spalin k produkci páry nebo topné vody. Jejich hlavní využití je především u kogeneračních jednotek, kde ve spojení s plynovými a parními turbínami tvoří vysoce účinný zdroj elektrické a tepelné energie. Dále mohou být využity u špičkových zdrojů se spalovacími motory, v rafineriích, v hutích nebo u kompresorových stanic.

Spalinové kotle jsou konstrukčně řešeny tak, aby v maximální míře plnily zadané požadavky jak z hlediska parametrů, tak i dispozičního řešení.

Hlavní rysy konstrukčního řešení spalinových kotlů
 • Trubkové svazky ze žebrovaných trubek
 • Plynotěsné přetlakové ve vertikálním nebo horizontálním provedení
 • Spalinovody kotle s vnitřní izolací s oplechováním, event. s vnější izolací
 • Možnost řešení s kanálovým hořákem ve vstupním spalinovodu
 • Možnost řešení s bypasovým komínem
 • Možnost instalace katalyzátoru ke snížení emisí
 • Možnost instalace tlumiče hluku
 • Přesná regulace teploty přehřáté páry
 • Kompaktní a ekonomické řešení
 • Dodávka na stavbu v přepravitelných modulech – minimalizace doby montáže
 • Optimalizace řešení pro daný prostor

Kotle jsou konstrukčně řešeny v několika standardních provedeních podle daných parametrů a dispozičních možností.

Tyto kotle jsou určeny pro spalování
 • Plynných paliv (zemní plyn, vodík, vysokopecní plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, acetylenové odplyny, … )
 • Kapalných paliv (lehký topný olej, těžký topný olej, odpadní oleje, ... )
Dle ohřívaného media jsou kotle řešeny ve dvou základních kategoriích
 • Parní kotle do parního výkonu 420 t/h
 • Horkovodní kotle do tepelného výkonu 210 MW
Hlavní rysy konstrukčního řešení kotlů
 • Samonosné nebo zavěšené provedení
 • Jednotahové nebo vícetahové řešení
 • Vysoká účinnost
 • Čelní nebo stropní nízkoemisní hořáky
 • Plynotěsné provedení s použitím membránových stěn
 • Jednobubnové nebo dvoububnové provedení s přirozenou nebo nucenou cirkulací
 • Trubkové svazky z hladkých nebo žebrovaných trubek
 • Trubkový nebo rotační ohřívák vzduchu
 • Možnost čištění výhřevných ploch ofukovači
 • Přesná regulace teploty přehřáté páry
 • Kompaktní a ekonomické řešení
 • Optimalizace řešení pro daný prostor

Konstrukce těchto kotlů je navržena s ohledem na specifické požadavky legislativy pro spalování níže uvedených paliv. Spalovací systém těchto kotlů je v závisloti na charakterstických vlastnostech paliva volen jako roštové ohništně nebo ohniště využívající fluidní technologii spalování.

Tyto kotle jsou určeny pro spalování
 • Tuhých alternativních paliv (TAP, RDF)
 • Kalů z čistíren odpadních vod
 • Nebezpečných odpadů
 • Biomasy
 • Různých kombinací výše uvedených paliv
Dle ohřívaného media jsou kotle řešeny ve dvou základních kategoriích
 • Parní kotle do parního výkonu 60 t/h
 • Horkovodní kotle do tepelného výkonu 50 MW
Hlavní rysy konstrukčního řešení kotlů
 • Umožňuje spalování paliva s širokým rozsahem výhřevnosti
 • Umožňuje spalování různých druhů paliv a jejich spoluspalování
 • Samonosné nebo zavěšené provedení
 • Plynotěsné provedení s použitím membránových stěn
 • Řešení s odvodem ložového popela ze spalovací komory kotle
 • Kompletní systém přípravy a dopravy paliva do spalovací komory
 • Zapalovací a stabilizační plynové nebo olejové hořáky
 • Systém primárních a sekundárních opatření ke snížení emisí NOx
 • Jednobubnové provedení s přirozenou cirkulací
 • Trubkový nebo parní ohřívák vzduchu
 • Čištění výhřevných ploch ofukovači
 • Přesná regulace teploty přehřáté páry
 • Kompaktní a ekonomické řešení
 • Optimalizace řešení pro daný prostor
Kompletní řešení čištění spalin podle požadavků zákona na ochranu ovzduší

 

Konstrukce těchto kotlů je založena na zkušenostech se spalováním široké palety nejrůznějších typů uhlí i jiných pevných paliv. Jedná se o černé uhlí jak s vysokým, tak i nízkým podílem prchavých látek v hořlavině, různé druhy hnědých uhlí a lignitů. Jako přídavné palivo lze v těchto kotlích současně spalovat biomasu, TAP, případně i plynná paliva.

Hlavní rysy konstrukčního řešení kotlů
 • Samonosné nebo zavěšené provedení
 • Plynotěsné provedení s použitím membránových stěn
 • Řešení s odvodem tuhé nebo tekuté strusky ze spalovací komory kotle
 • Kompletní systém přípravy a dopravy paliva do hořáků
 • Spalovací systém s nízkoemisními práškovými hořáky 
 • Zapalovací a stabilizační plynové nebo olejové hořáky
 • Systém primárních a sekundárních opatření ke snížení emisí NOx
 • Vysoká účinnost kotle
 • Jednobubnové nebo dvoububnové provedení s přirozenou cirkulací
 • Možná varianta s přihřívákem páry, nebo s bifluxem
 • Trubkový nebo rotační ohřívák vzduchu
 • Čištění výhřevných ploch ofukovači
 • Přesná regulace teploty přehřáté i přihřáté páry
 • Kompaktní a ekonomické řešení
 • Optimalizace řešení pro daný prostor