Pevnostní výpočty

Provádíme širokou škálu pevnostních analýz u vysoce namáhaných částí energetických zařízení.

Pevnostní výpočty

V prvé řadě jsou to výpočty tlakových částí, které předepisují normy. Tyto zahrnují i výpočty očekávané provozní životnosti tlakových částí, které jsou poškozovány jak tečením, tak i únavou materiálu. Tlakové části, které tvarem nebo zatížením nejsou pokryty výpočty podle norem, se provádí MKP analýzou. Mezi ně patří i dilatační výpočty flexibility potrubních tras.

Další důležitou oblastí pro pevnostní analýzy jsou mlýnské okruhy, které zahrnují výpočty kanálů práškovodů, třídičů, ale i kol ventilátorových mlýnů. Tyto je potřebné posuzovat, jak z pohledu statické pevnostní analýzy, tak i únavy materiálu v důsledku cyklického namáhání, ale též dynamického zatížení rotací kola, které může vyvolat nebezpečné příčné a torzní kmitání.

Třetí oblast pevnostních výpočtů energetických zařízení spadá do kategorie ocelových konstrukcí. Do této oblasti patří výpočty bandáží kotlů, spalinovodů, vzduchovodů, skříní SCR reaktorů, zásobníků, komínů a potrubních mostů. 

Pevnostní výpočty tlakových částí provádíme podle norem
  • EN 12952, EN 13480, ASME Sec.I, ASME B31.1 program PROBAD
  • EN 13445 program Sant‘Ambrogio
  • ČSN 690010 program Mathcad
Dilatační výpočty flexibility potrubí

provádíme podle norem EN 13480, ASME B31.1 programem Bentley AutoPipe, který umožňuje komplexně řešit celou oblast potrubních tras. Program obsahuje flexibilní modelář potrubí, rozsáhlé knihovny potrubních prvků, podpor a pružinových závěsů. Široké možnosti specifikace zatížení potrubí umožňují, jak statickou, tak i dynamickou analýzu potrubí. Výsledky řešení pomocí modulu Stress Isometric jsou ve formě dwg výkresů s izometrii trasy a výsledky řešení.

MKP analýzy

provedené programem ANSYS se připravují vždy podle požadavků řešené oblasti. Zahrnují strukturální statickou analýzu, teplotní analýzu, řešení vzpěrné stability, hodnocení únavové životnosti, použití nelineárních modelů plasticity a širokou škálu dynamických analýz. Umožňují například vyhodnocení modelů dle požadavků tzv. „Návrhu na základě analýzy“ podle normy EN 13445-3 nebo ASME Sec.VIII. Výpočtový model je možné vytvořit nebo importovat a upravit v prostředí 3D modeláře programu Space Claim. Další práce s modelem probíhá v prostředí programu ANSYS Workbench, kde se provádí i vyhodnocení výsledků.

Ocelové konstrukce

provádíme dle Eurokódů a počítáme programem SCIA Engineer. Je to MKP program pro řešení prutových a skořepinových konstrukcí. Umožňuje statickou lineární i geometricky nelineární analýzu, řešení stability konstrukce a dynamickou analýzu konstrukce. Hlavní předností programu je posouzení konstrukce dle požadavku Eurokódů.